National Song
 
 


VANDE MATARAM

Vande Mataram !
Sujalam, Suphalam,
Malayaja Shitalam,
Shasya shyamalam, Mataram !

Shubhra jyotsna Pulakita yaminim
Phulla Kusumita
Drumadala Shobhinim,
Suhasinim, Sumadhura Bhashinim,
Sukhadam, Varadam, Mataram !

Sapta Kotikantha
Kalakala Ninada Karale
Dvisapt Koti Bhujair Dhrita
Khara Karavale
Abala Kena Ma Eta Bale !
Bahubala Dharinim,
Namami Tarinim,
Ripudalavarinim Mataram !

Tvam Hi Durga
Dashpraharana Dharini,
Kamala, Kamaladalaviharini, Vani,
Vidyadayani, Namami Tvam,
Namami, Kamalam,
Amalam, Atulam,
Sujalam, Suphalam, Mataram,
Vande Mataram !

Shyamalam, Saralam,
Susmitam, Bhushitam,
Dharanim, Bharanim Mataram !


Composed by Bankim Chandra Chatterjee
November 7th, 1875
© 2000 - 2009 VandeMataram.com All rights reserved