Home | Mail | Chat | Discussion | Ghar Ek Mandir | V-Store 
VandeMataram

 

 

 

VANDE MATARAM

Vande Mataram !
Sujalam, Suphalam,
Malayaja Shitalam,
Shasya shyamalam, Mataram !


Shubhra jyotsna Pulakita yaminim
Phulla Kusumita
Drumadala Shobhinim,
Suhasinim, Sumadhura Bhashinim,
Sukhadam, Varadam, Mataram !


Sapta Kotikantha
Kalakala Ninada Karale
Dvisapt Koti Bhujair Dhrita
Khara Karavale
Abala Kena Ma Eta Bale !
Bahubala Dharinim,
Namami Tarinim,
Ripudalavarinim Mataram !


Tvam Hi Durga
Dashpraharana Dharini,
Kamala, Kamaladalaviharini, Vani,
Vidyadayani, Namami Tvam,
Namami, Kamalam,
Amalam, Atulam,
Sujalam, Suphalam, Mataram,
Vande Mataram !


Shyamalam, Saralam,
Susmitam, Bhushitam,
Dharanim, Bharanim Mataram !Composed by Bankim Chandra Chatterjee
November 7th, 1875